Privacy statement

 

INLEIDING
Consellium is van mening dat het creëren van vertrouwen en privacy bijdraagt aan de verdere groei van het internet. Zij vindt ook dat een efficiënte verzameling, gebruik en overdracht van informatie bijdraagt aan de ontwikkeling van het internet en de elektronische handel. Uiteraard voor zover dergelijke informatie op een eerlijke en verantwoordelijke manier wordt behandeld.

 

Een SSL Certificaat, herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk, biedt onder andere vertrouwen en veiligheid. Dit is erg belangrijk voor de gebruikers van een website maar ook voor de identiteit van de website en voor de eigenaar. Gebruikers van de website weten hiermee bijvoorbeeld ook dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert daarom ook om gebruik te maken van een SSL Certificaat. Consellium doet dat onvoorwaardelijk.

 

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De bescherming van gegevens is dus voor u en Consellium van groot belang en heeft bij Consellium al lang hoge prioriteit. Bovendien is zij transparant over de manier waarop zij de door haar verzamelde persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy Statement is bedoeld om u relevante informatie te bieden over het verzamelen en verwerken van gegevens die via de website, www.consellium.com ( “de website”) kunnen worden verzameld.

 

Consellium kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken wanneer u de website bezoekt. Over het algemeen kunt u echter de website bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Het kan soms toch nodig zijn dat bepaalde persoonsgegevens worden verzameld om toegang te geven tot bepaalde onderdelen van onze website en/of zodat u Consellium om bepaalde informatie of diensten kunt verzoeken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Vanwege haar precontractuele of contractuele verplichtingen kan Consellium uw persoonsgegevens verwerken voor het volgende:


• om te reageren op eventuele verzoeken of vragen die u op of via de website indient; maar ook;
• om u in staat te stellen om in te loggen op bepaalde eventueel afgesloten onderdelen van onze website;
• om uw deelname aan online content te beheren;
• het uitvoeren van onze dienstverlening;
• het afhandelen van betalingen;
• het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen;
• om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
• om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• voor het aan onze klanten leveren van databestanden. Consellium bewaart en onderhoudt gegevens van organisaties die deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in het Handelsregister.
Consellium kan de persoonsgegevens die u met haar deelt ook gebruiken in verband met het volgende:
• om de website te onderhouden en te verbeteren en om de beveiliging ervan te verzorgen;
• om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
• voor wervingsdoeleinden wanneer u een cv of sollicitatie online inzendt;
• om geaggregeerde statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.


Dit mag en zal Consellium doen vanwege haar, en uw, gerechtvaardigde belangen. Dit om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft onder andere wanneer u de website bezoekt en contact met Consellium heeft.

 

Tot slot mogen we, uiteraard alleen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de persoonsgegevens die u met Consellium deelt ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit gaat dan met name om op u afgestemde aanbiedingen. Denk hierbij aan nieuwsbrieven die wij hiervoor versturen. Consellium maakt ook gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om gebruikers, die al belangstelling hebben voor onze producten, met reclame aan te spreken. Consellium is ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op deze site vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Als u een bestaande klant bent, bewaart Consellium uw persoonsgegevens voor de duur van de contractuele en/of zakelijke betrekking. Daarna kunnen we uw persoonsgegevens gedurende tien (10) jaar na beëindiging van de contractuele en/of zakelijke relatie in een inactieve database plaatsen.

 

Als u een potentiële klant bent waarmee Consellium nog geen contractuele en/of zakelijke relatie heeft, dan bewaart zij uw gegevens niet langer dan tien (10) jaar na het moment waarop het eerste contact is gelegd.

 

Als u een sollicitant bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat Consellium, wanneer u niet wordt aangenomen, de gegevens die u met Consellium deelt uiterlijk vier (4) weken na het einde van de sollicitatieprocedure zal wissen, tenzij u toestemming heeft gegeven uw gegevens voor een langere periode te bewaren. In dat geval zal Consellium uw gegevens wissen aan het einde van die periode.

 

Voorts zal Consellium de loggegevens die zij verzamelt voor veiligheids-, onderhouds- en verbeteringsdoeleinden niet langer dan een (1) jaar na de verzameling ervan bewaren.

 

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Consellium op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer of korter te bewaren.

 

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Externe leveranciers
Consellium vertrouwt tevens op externe leveranciers en partners waarmee zij uw persoonsgegevens kan delen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer Consellium deze derden inschakelt, verzekert Consellium zich ervan dat zij een beschermingsniveau bieden dat passend is voor de persoonsgegevens die zij namens Consellium verwerken. Als deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden, zorgt Consellium ervoor dat deze derden de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen met haar ondertekenen. Consellium bewaart en verwerkt echter persoonsgegevens in principe uitsluitend binnen de EU.

 

Gerechtelijke, openbare en/of overheidsinstanties
Consellium kan ook op grond van de wet of vanwege juridische procedures en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waarin u woont, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. Consellium kan ook uw persoonsgegevens verstrekken indien zij vaststelt dat verstrekking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van publiek belang.

 

Consellium kan ook persoonsgegevens verstrekken indien zij te goeder trouw vaststelt dat verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om haar rechten te beschermen en om een beroep te doen op de voor haar beschikbare rechtsmiddelen, om haar voorwaarden af te dwingen, om onderzoek te doen naar fraude of om haar activiteiten of gebruikers te beschermen.

 

UW RECHTEN
In elk geval heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ook verzoeken om rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en standaardformaat. U kunt een e-mail sturen aan support@Consellium.com als u een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht heeft. In elk geval heeft u uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

BEVEILIGING EN INTEGRITEIT VAN GEGEVENS
Consellium maakt gebruik van verschillende technologische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt of doorgegeven te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. U dient zich er echter van bewust te zijn dat Consellium, vanwege het open en onbeveiligde karakter van het internet, niet verantwoordelijk is of kan zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden.

 

EXTERNE WEBSITES
De website kan links naar externe websites bevatten. Consellium geeft geen garanties met betrekking tot deze externe websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat de eigenaars en exploitanten van deze externe websites mogelijk ook persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven op basis van andere voorwaarden dan Consellium. Wanneer u een link naar een externe website volgt, dient u kennis te nemen van het privacybeleid van die betreffende externe website.

 

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN VAN DEZE POLICY
Deze Policy is voor het laatst gewijzigd op 7 december 2021. Consellium kan deze Policy van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van toezichthouders en wetgeving. Consellium verwacht dat de meeste wijzigingen van geringe omvang zullen zijn. Mocht Consellium wezenlijke veranderingen aan deze Policy moeten aanbrengen, dan zal zij zich inspannen om voordat de verandering in werking treedt een duidelijk zichtbare mededeling op de startpagina van de website te plaatsen.

 

Leusden 7 december 2021